Οι σχέσεις εμπιστοσύνης και σεβασμού με τον κάθε ασθενή καθώς και η τήρηση του Ιατρικού Απορρήτου είναι πρωταρχικής σημασίας.